Algemene Voorwaarden Telediscount
Artikel 1. Definities

1.1 Dienstverlener

Telediscount, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33226086.

1.2 Dienst:

De telecommunicatiedienst die bestaat uit de overdracht of routering van signalen over een telecommunicatienetwerk.

1.3 Afnemer:

De gebruiker van de dienst van de Dienstverlener.

1.4 Carrierselectie:

De telecommunicatiedienst waarbij de Afnemer zelf de keuze maakt voor de Dienstverlener van de telecommunicatiedienst door het kiezen van een vier-cijferige code als omschreven in het Nummerplan Telefoon- en ISDN diensten.

1.5 Overeenkomst:

De verbintenis tussen Dienstverlener en Afnemer, waarbij de Dienstverlener de Dienst aanbiedt, door middel van de beschikbaarstelling van servicenummers of de carrierselectie code, en de Afnemer het aanbod accepteert. De Afnemer accepteert het aanbod door het servicenummer aan te kiezen en de verbinding niet te verbreken na de tariefsmelding of door, (na aanmelding en aanvaarding hiervan door de Dienstverlener), de carrierselectie code aan te kiezen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de Dienstverlener aanbiedt en op alle overeenkomsten ter zake daarvan.

2.2 Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk voor die bedingen waarvoor dit uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijk geval zich voordoet zal deze afwijking enkel gelden voor de desbetreffende overeenkomst waarvoor de afwijking is gemaakt.

2.3 Een dergelijke afwijking als bedoeld in het vorige lid laat onverlet de toepassing van alle overige artikelen uit deze Algemene Voorwaarden.

2.4 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van de Afnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door de aanvaarding van offertes, dan wel het totstandkomen van een overeenkomsten dan wel het gebruikmaken van de diensten van de Dienstverlener, verklaart de Afnemer zich zonder voorbehoud akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Telediscount.

2.5 De Algemene Voorwaarden van Telediscount zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en ze staan vermeld op de internetsite http://www.Telediscount.nl. De Voorwaarden kunnen per e-mail worden verzonden en deze worden dan gezien als een kopie van de originele gedeponeerde Voorwaarden. De originele Voorwaarden blijven daarom maatgevend.

2.6 De Algemene Voorwaarden kunnen door de Dienstverlener worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking op de website en gelden eveneens ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

2.7 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Afnemer en de Dienstverlener in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.8 Aanbiedingen en offertes van de Dienstverlener zijn vrijblijvend en kunnen door de Dienstverlener binnen twee dagen na aanvaarding door de Afnemer worden herroepen.

Artikel 3. Gebruik en bescherming persoonsgegevens

3.1 De Afnemer zal de Dienstverlener voorzien van alle informatie, die noodzakelijk is voor een goede levering van de Diensten. De Dienstverlener is gerechtigd de gegevens van de Afnemer in een bestand op te nemen. De betreffende informatie kan onder meer de volgende zaken omvatten:

a) persoonsidentificatie gegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum;

b) bank- en/of girorekeningnummer en/of creditkaartgegevens.

b) bijzonderheden over de status van de rekeningen van de Afnemer hij de Dienstverlener of bij de aan haar gerelateerde rechtspersonen;

c) het kredietverleden van de Afnemer, inclusief gevallen van wanprestatie inzake kredieten, ongedekte cheques en kredietovertredingen;

d) informatie over de kredietwaardigheid of kredietruimte van de Afnemer.

3.2 De verzamelde persoonsgegevens worden slechts in het kader van de bedrijfsvoering van de Dienstverlener gebruikt, hieronder worden mede begrepen marketingactiviteiten die door of namens de Dienstverlener worden verricht, een en ander binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften

3.3 De Afnemer verleent bij deze zijn toestemming aan de Dienstverlener om zijn persoonlijke informatie te gebruiken en uit te wisselen met kredietregistratie-instanties, kredietverstrekkers, verlenen van verbindingsdiensten, zakelijke referenties of werkgevers, een en ander met inachtneming van de wettelijke voorschriften, ten behoeve van de volgende doeleinden:

a) om het kredietbeleid van De Dienstverlener toe te passen op het gebruik van de diensten door de Afnemer;

b) voor het lopend kredietbeheer van de rekening van de Afnemer, inclusief het innen van achterstallige betalingen;

c) voor het doorlopend onderhouden van de kredietgegevens van de Afnemer;

d) voor ontwikkeling, onderzoek en promotie van producten en diensten van de Dienstverlener.

3.4 De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering of wettelijk verplicht is.

3.5 De Dienstverlener is gerechtigd persoonsgegevens te verstrekken welke noodzakelijk zijn in het kader van een strafrechtelijk onderzoek en tot welke medewerking hij wettelijk verplicht is, zoals op grond van artikel 13.4 Telecommunicatiewet, Boek 1, titel IV, Afdeling 6, van het Wetboek van Strafvordering en artikel 139c, tweede lid, onder 3, van het Wetboek van Strafrecht.

3.6 De Dienstverlener draagt zorg voor adequate organisatorische en technische maatregelen om de gegevens van de Afnemer te beschermen.

3.7 De Afnemer draagt er zorg voor dat de Dienstverlener beschikt over de juiste correspondentiegegevens. Indien de Afnemer verhuist dient hij daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn adres schriftelijk mee te delen aan de Dienstverlener. De schade, welke onder andere is ontstaan door het niet of te laat aankomen van correspondentie en/of facturen van de Dienstverlener, wegens een niet of foutief doorgegeven correspondentieadres door de Afnemer is voor rekening van de Afnemer.

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden

4.1 De Afnemer betaalt voor iedere geslaagde verbinding een tarief per minuut of per seconde zoals vermeld in het tarieven overzicht van de Dienstverlener en een vast, eenmalig tarief per gesprek (call set-up charge). Daarnaast berekent de Dienstverlener eventuele aan haar opgelegde belastingen of kosten met betrekking tot de diensten door aan de Afnemer.

4.2 Alle tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders is aangegeven dan wel anders is overeengekomen.

4.3 De Dienstverlener is gerechtigd deze tarieven te allen tijde wijzigen. Deze wijzigingen zullen worden bekendgemaakt door middel van onze website: http://www.telediscount.nl en http://www.BEL1649.nl.

4.4 Voor ieder gesprek hoort de afnemer een gratis melding van het geldende tarief per minuut inclusief BTW.

4.5 Voor de vaststelling van de verschuldigde bedragen is de administratie van de Dienstverlener bindend, tenzij wordt aangetoond dat deze gegevens niet juist zijn.

4.6 De Afnemer kan zijn rekeningoverzicht via Internet bekijken of via e-mail informatie omtrent zijn verbruik toegezonden krijgen.

4.7 Indien op een bepaald moment de dienst niet beschikbaar is en/of de Afnemer geen verbinding krijgt met het buitenland of met mobiel, dan heeft de Afnemer geen recht op terugbetaling.

4.8 De betaling voor de Diensten aan de Afnemer geschiedt via automatisch incasso, creditkaart of via de normale telefoonrekening voor de vaste of mobiele verbinding, afhankelijk van de soort dienst, tenzij anders is overeengekomen.

4.9 Indien de Afnemer niet heeft zorggedragen voor voldoende saldo, waardoor de automatisch incasso niet heeft kunnen plaatsvinden is er sprake van niet nakoming van de betalingsverplichting.

4.10 Bij een betaling door middel van een factuur wordt de termijn waarbinnen de Afnemer dient te betalen op de desbetreffende factuur vermeld. Indien geen termijn op de factuur is vermeld, geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum.

4.11 Indien de Afnemer enige betaling niet overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden verricht, dan wel enige andere verplichting voortvloeiende uit deze Algemene Voorwaarden niet of niet tijdig nakomt, wordt hij geacht terstond van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van de Dienstverlener op de Afnemer terstond opeisbaar en heeft de Dienstverlener recht op vergoeding van 1% (over het totale uitstaande bedrag) per maand, alsmede op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten die in redelijkheid door de Dienstverlener zijn gemaakt met een minimum van 30 Euro.

4.12 De Dienstverlener is bevoegd om zonder voorafgaande waarschuwing, de levering van de dienst stop te zetten, indien hij vermoedt dat de Afnemer misbruik maakt van de diensten, dan wel de Afnemer een verplichting jegens de Dienstverlener niet nakomt en deze niet nakoming het stopzetten van de dienst rechtvaardigt. Het niet nakomen van de betalingsverplichting jegens de Dienstverlener kan een rechtvaardiging zijn.

4.13 De Dienstverlener is bevoegd om de Afnemer te blokkeren voor (bepaalde) informatienummers en/of carrierselectie codes in het geval van misbruik hiervan. De Afnemer is in een dergelijk geval nimmer gerechtigd tot schadevergoeding en/of heeft geen recht op terugbetaling van eventuele tegoeden. Er is onder andere sprake van misbruik wanneer de informatienummers op een zodanige manier worden gebruikt dat hierdoor hinder en schade ontstaat bij de Dienstverlener of een derde partij. Of er sprake is van misbruik is ter beoordeling van de Dienstverlener.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 In geval van overmacht worden de verplichtingen van de Afnemer en de Dienstverlener opgeschort. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van de dienst, die de Afnemer of de Dienstverlener niet kan worden toegerekend.

5.2 De Dienstverlener beperkt alle aansprakelijkheid, onverschillig of die is ontstaan uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, tot het bedrag waarvoor de Dienstverlener per geval is verzekerd. 5.3 Aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor indirecte bedrijfs- en/of persoonsschade is te allen tijde uitgesloten.

5.4 De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door opzet of grove schuld van door de Dienstverlener bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Zij is evenmin aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen in het netwerk van derden.

5.5 De Dienstverlener garandeert geen bepaalde kwaliteit van de Dienst en evenmin de totstandkoming van een verbinding.

5.6 Een recht op schadevergoeding vervalt indien deze niet binnen 13 maanden is ingesteld nadat het schade veroorzakend feit plaatsvond.

Artikel 6 Ontbindende voorwaarde

6.1 De Overeenkomst wordt gesloten onder de ontbindende voorwaarde dat er geen belemmeringen zijn om de technische installaties op te zetten of de benodigde aansluitingen tot stand te brengen welke nodig zijn om de goede werking van de diensten onder normale omstandigheden te waarborgen. In dat geval is de Dienstverlener op generlei wijze gebonden aan, noch aansprakelijk ten opzichte van de Afnemer, en omgekeerd.

Artikel 7. Stichting Informatiediensten Code

7.1 De Stichting informatiediensten Code (STIC) is de toezichthouder en beheerder van de Code Telefonisch Informatiediensten. De Stichting heeft ten doel: de bevordering van een herkenbaar en betrouwbaar aanbod van informatiediensten ten behoeve van gebruikers waardoor de markt voor informatiediensten wordt gestimuleerd en een brede acceptatie van informatiediensten door gebruikers wordt bevorderd. Deze Code Telefonische informatiediensten is opgenomen op de website van de STIC op het Internet (http://www.stic-nederland.nl/).

7.2 Indien een Afnemer van een informatienummer van mening is dat de aanbieder in strijd handelt met de regels van de Code Telefonische Informatiediensten, bijvoorbeeld wanneer er informatiediensten met een verkeerde prefix worden aangeboden of wanneer een nummeroproeper van mening is dat een tariefmelding niet ondubbelzinnig en duidelijk is, kan hij een klacht indienen bij Stichting Reclame Code, Paasheuvelweg 15, 1105 DE Amsterdam.

Artikel 8 Geschillencommissie

8.1 Geschillen tussen de Afnemer, niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep (consument), en de Dienstverlener over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst met betrekking tot door de Dienstverlener te leveren of geleverde Diensten, kunnen zowel door de Afnemer als door de Dienstverlener worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie (Bordewijkstraat 46, 2591 XR Den Haag).

8.2 Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de Afnemer zijn klacht eerst schriftelijk aan de Dienstverlener heeft voorgelegd.

8.3 De Dienstverlener zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst schriftelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de Afnemer binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.

8.4 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van de Dienstverlener, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het derde lid had moeten worden gereageerd, kan de Afnemer het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.

8.5 Wanneer de Afnemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de Dienstverlener aan deze keuze gebonden. Indien De Dienstverlener dit wil doen, dient de Dienstverlener de Afnemer schriftelijk te vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Dienstverlener dient daarbij aan te kondigen dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

8.6 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 9 Toepasselijk recht

9.1 Deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlandse recht.

9.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel 8 worden alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Afnemers, welke niet in de minne kunnen worden opgelost en niet bij de Stichting informatiediensten Code kunnen worden voorgelegd, voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 10. Duur van de overeenkomst

10.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

10.2 De Afnemer is gerechtigd de afname van de diensten van de Dienstverlener te allen tijde te staken. De Dienstverlener is gerechtigd de levering van de diensten te staken na kennisgeving aan de Afnemer, met inachtneming van een redelijke termijn. In de in artikel 4.12 en 4.13 genoemde gevallen is de Dienstverlener gerechtigd de levering stop te zetten en/of de Afnemer te blokkeren voor (bepaalde) informatienummers en/of carrierselectie codes.

10.3 De Dienstverlener heeft het recht de Dienst buiten gebruik te stellen:

a. als de Klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichting;

b. als de Klant niet aan zijn overige verplichtingen uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden voldoet;

c. als de Klant bij of na het aangaan van de Overeenkomst verkeerde of onvolledige informatie aan de Afnemer heeft verstrekt,

d. als de Klant anderszins dusdanig de belangen van de Dienstverlener schaadt dat van de Dienstverlener redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Dienst wordt aangeboden.

10.4 De Dienstverlener heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen:

a. indien de Dienst op grond van artikel 10.3 buiten gebruik is gesteld en de Afnemer niet binnen14 dagen na buitengebruikstelling alsnog zijn verplichting(en) is nagekomen;

b. in geval van be?indiging, intrekking of wijziging van de vergunningen op basis waarvan die Dienstverlener haar Dienst en/of het door haar gebruikte netwerk aanbiedt;

c. als technische of bedrijfseconomische redenen daartoe noodzaken.

10.5 De Afnemer is niet gerechtigd de rechten uit de overeenkomst met de Dienstverlener tot levering van de Diensten over te dragen door te verkopen of anderszins beschikbaar te stellen aan andere personen.

10.6 Be?indiging van de Overeenkomst laat onverlet de betalingsverplichtingen van de Afnemer terzake van geleverde Diensten.

10.7 Indien door de Dienstverlener via telemarketing ofwel Internet, Diensten worden aangeboden, heeft de Afnemer gedurende zeven werkdagen na de eerste dienstverlening het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Afnemer dient tot het moment van de ontbinding van de Overeenkomst te betalen voor alle afgenomen Diensten.